Image Alt

Beleid en visie

Onze doelstellingen

Kinderdagverblijf De Berenboot heeft tot doelstelling om kwalitatief goede dagopvang te bieden aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar, waarvan de ouders of verzorgers overdag niet in staat zijn om hun kinderen op te vangen. Dit bieden we aan in een omgeving waarin de kinderen zich samen met leeftijdsgenootjes en onder leiding van gediplomeerde medewerkers kunnen ontplooien. Wij proberen om een verzorging te bieden volgens de in Nederland geldende normen en waarden.

De Berenboot staat voor het bieden van veiligheid, geborgenheid en gezelligheid. Hierbij zijn de volgende vier opvoedingsdoelen van belang:

  1. Emotionele Veiligheid
  2. Sociale Competentie
  3. Persoonlijke Competentie
  4. Overdracht van normen en waarden

Het pedagogisch beleid gaat over alle formele en informele afspraken die gezamenlijk continuïteit geven aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. De persoonlijke en gezamenlijke werkstijl van de groepsleiding ontwikkelt zich volgens deze uitgezette koers. Door vanuit een lijn te werken, ontstaat er saamhorigheid in het team. Dit biedt je kindje structuur, duidelijkheid en vertrouwen.

Ons pedagogisch beleidsplan is samen met de oudercommissie uitgewerkt. Ben je geïnteresseerd in dit plan, dan kan je een kopie inzien op het kinderdagverblijf.

Klachtenprocedure

Kinderdagverblijf De Berenboot heeft een interne klachtenprocedure. Indien er klachten of meningsverschillen zijn over de geleverde diensten, worden deze in eerste instantie besproken met de pedagogisch medewerkster en/of hoofdleidster. Voor de behandeling van klachten heeft De Berenboot een klachtenregeling getroffen. Voor de externe klachtenprocedure zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie, gevestigd in Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 

Oudercommissie

Uiteraard heeft De Berenboot op iedere locatie een oudercommissie waarin 1 ouder uit elke groep zitting heeft. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders door advies te geven over zaken zoals voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, openingstijden, kwaliteit en prijswijzigingen.

Heb je vragen over de oudercommissie of wil je graag contact met hen opnemen dan kan je bij de groepsleiding de contactgegevens opvragen.

Inspectierapporten GGD

Elke locatie wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Tijdens deze inspecties wordt beoordeeld of de locatie voldoet aan de gestelde eisen vanuit de Wet Kinderopvang.

Na afloop van deze inspectie wordt er een rapport opgesteld. Hieronder kan je onze inspectierapporten inlezen: